Algemene voorwaarden van Schoonheidssalon Caroline

 1. Algemeen
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen, aanbiedingen, behandelingen en transacties tussen Schoonheidssalon Caroline en een cliënt waarop Schoonheidssalon Caroline deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Onder cliënt wordt verstaan elk natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Schoonheidssalon Caroline in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling dan wel het boeken van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert. Indien de cliënt verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Schoonheidssalon Caroline is ingestemd. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven. Schoonheidssalon Caroline behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Inspanningen Schoonheidssalon Caroline
  Schoonheidssalon Caroline zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Schoonheidssalon Caroline zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 3. Afspraken
  De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Schoonheidssalon Caroline melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheidssalon Caroline het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Schoonheidssalon Caroline de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
  Schoonheidssalon Caroline moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak met de cliënt melden.
  Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
 4. Betaling
  Schoonheidssalon Caroline vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
  De cliënt dient direct na afloopt van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.
 5. Persoonsgegevens & privacy
  De cliënt voorziet Schoonheidssalon Caroline vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Schoonheidssalon Caroline aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
  Schoonheidssalon Caroline neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Schoonheidssalon Caroline behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  Schoonheidssalon Caroline zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 6. 6. Geheimhouding
  Schoonheidssalon Caroline is verplicht to geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voorvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, Schoonheidssalon Caroline verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 7. Aansprakelijkheid
  Schoonheidssalon Caroline is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Schoonheidssalon Caroline is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
  Schoonheidssalon Caroline is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadigingen van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
 8. Beschadiging en diefstal
  Schoonheidssalon Caroline heeft het recht om van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Schoonheidssalon Caroline meldt diefstal altijd bij de politie.
 9. Garantie
  Schoonheidssalon Caroline geeft de cliënt twee weken (14 dagen) garantie op de verrichtte behandeling en producten.
  Deze garantie vervalt indien:
  -de cliënt andere producten dan de door Schoonheidssalon Caroline geadviseerde heeft gebruikt
  -de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd
  -de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt
 10. Klachten
  Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking mondeling en schriftelijk gemeld worden aan Schoonheidssalon Caroline.
  Schoonheidssalon Caroline moet de klager binnen vijf werkdagen na ontvangst schriftelijk antwoord geven. Indien de klacht gegrond is zal Schoonheidssalon Caroline de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
  Indien Schoonheidssalon Caroline en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de Geschillencommissie ingeschakeld worden.
 11. Recht
  Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon Caroline en de cliënt is het Nederlands Recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen Schoonheidssalon Caroline en cliënt.

Schoonheidssalon Caroline

Kerkstraat 33D

6665 CE Driel

06 – 233 731 56

K.v.K. 09195954

BTW. NL116000260B01